HSE چیست؟

HSE مجاری عرضه فرآورده های نفتی (ایمنی-بهداشت-محیط زیست)

 

موضوعات بهداشت،ایمنی و محیط زیست را در پروژه ها تحت کنترل خود در می آورد. به عبارت دیگر در هر کدام از شاخه های HSE مواردی گنجانده شده که هر یک به تنهایی شامل موارد متعددی می باشد.

-         بهداشت( Healthy): شامل بهداشت عمومی (فردی)، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای می شود.

-         ایمنی (Safety): در هر سازمان یکسری مخاطرات ایمنی  وجود دارد که در صورت عدم رفع آن مغایرت ها ممکن است منجر به حوادثی شود.

-         محیط زیست(environment) : شامل آب، هوا، خاک،منابع طبیعی ،گیاهان ،جانوران و انسان ها و روابط متقابل بین آن ها که در سازمان فعالیت می نمایند.

 

 

وظایف مسئول HSE :

-         اطلاع از خط مشی ایمنی-بهداشت شغلی و زیست محیطی و تلاش در جهت رعایت اصول آن

-         ارزیابی ریسک ها و جنبه های زیست محیطی

-         پیشگیری از وقوع حوادث و رویدادهای مهم در صنعت

-         ایجاد محیط سالم و ایمن از نظر فیزیکی و روانی